Sosyal Sorumluluk Politikamız

Kurumsal 11

  • OSB 2. Kisim İbrahim Çallı Cad. 18Honaz, 20330 Denizli /TURKEY
  • 00 90 258 269 2626
  • info@teksimtekstil.com

Sosyal Sorumluluk Politikamız

ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN ÖNLENMESİ
İş kanunu çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına, ILO sözleşmesi ve SA8000: 2014 standartlarına uygun hareket etmeyi, 15 yaşını tamamlamış veya yasal zorunlu eğitim yaşından küçük işçi istihdam edilmeyeceğini ve tüm iş ortaklarımızın da geçerli zorunluluklara uymalarını sağlayacağını,

ZORLA VE ZORUNLU ÇALIŞTIRMANIN ÖNLENMESİ
Sözleşme ile bağlanmış, borca dayalı, kaçak, hükümlü, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı, fazla mesai uygulamasında gönüllülük esasına uymayı ve ILO 105 sözleşmesine bağlı kalmayı,

İŞ SAGLIĞI VE GÜVENLİĞINİN SAĞLANMASI
İş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaşam tarzı haline getirmeyi, tüm faaliyetlerde proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, ulusal iş sağlığı mevzuatında yer alan yükümlülüklere ve uluslararası standartlara uymayı, iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbirleri almayı, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı, çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi ve bu konuda çalışanlarımıza sürekli eğitim vermeyi,

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ VE TOPLU SÖZLEŞME HAKKINA SAYGI GÖSTERİLMESİ
Çalışanların örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık yapma haklarına saygı göstermeyi

AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ
Çalışanları ırk, renk, dil, din, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş, hamilelik, cinsel tercih veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi ve ücretlendirme, sosyal yardım, terfi, işten çıkarma, disiplin uygulamalarını da bu doğrultuda gerçekleştirmeyi

DİSİPLİN / KÖTÜ MUAMELE VE TACİZİN ÖNLENMESİ
Tüm çalışanlara saygılı ve onurlu biçimde davranmayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da kötü muameleye izin vermemeyi

ÇALIŞMA SAATLERİ
Çalışma saatlerini, yürürlükteki kanun ve yükümlülükler esas alınarak insana yakışır şekilde beklemeyi, fazla mesai çalışma sürelerini yasal süreler ve SA8000:2014 standartlarına uygun olmasını sağlamayı

ÜCRET VE ÖDEMELER
Kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, asgari ücretin altında işçi çalıştırmamayı, çalışanlara toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlamayı,

ÇEVRENİN KORUNMASI
Yürürlükteki çevre mevzuatına uymayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi ve azaltmayı, üretim ve hizmetlerden kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmayı, sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu enerji, su ve diğer doğal kaynakları verimli kullanmayı, Teksim Tekstil olarak çevre dostu politikalar ve standartlar uygulayarak çevreye olan etkimizi en aza indirmeyi,

TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER VE KADEMELİ ETKİ
Ürün veya hizmet aldığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk kapasitelerini ölçmeyi, sonuçları aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,

ETİK İŞ DAVRANIŞI
Hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık ve rüşvete müsamaha göstermemeyi,

YÖNETİM SİSTEMİ
Sosyal uygunluk, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre yönetimi faaliyetlerini, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, ILO sözleşmelerine ve gönüllü olarak uygulanan SA8000: 2014 yönetim sistemi standardına uygun bir yönetim sistemi çatısı altında yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

 
Our Social Responsibility Policy
PREVENTION OF CHILD LABOR

To act in accordance with the procedures and principles of the labor law to employ children and young workers, the ILO contract and SA8000: 2014 standards, that no workers who have completed the age of 15 or younger than the legal compulsory education age will be employed, and that all our business partners will comply with the applicable obligations,

PREVENTION OF FORCED AND MANDATORY LABOR
Not to employ contracted, debt-based, illegal, convicted, forced or involuntary workers, to comply with the voluntary basis in overtime practice and to adhere to the ILO 105 convention,

ENSURING OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
To make the occupational health and safety culture a lifestyle, to adopt a proactive approach in all activities, to comply with the obligations in the national occupational health legislation and international standards, to take all kinds of preventive measures to prevent work accidents, to ensure the participation of all employees in occupational health and safety practices, To adopt a working system that prioritizes general health and to provide continuous training to our employees in this regard,

RESPECT FOR FREEDOM OF ASSOCIATION AND THE RIGHT TO COLLECTIVE CONTRACTING
Respect employees' right to freedom of association and collective bargaining

PREVENTION OF DISCRIMINATION
Employing employees based on their ability to do the job and not based on race, color, language, religion, ethnic origin, political opinion, marital status, age, pregnancy, sexual orientation or gender discrimination and remuneration, social assistance, promotion, dismissal, disciplinary practices in this direction, to

DISCIPLINE / PREVENTION OF IMPLIED TREATMENT AND HARASSMENT
To treat all employees with respect and dignity and not to allow verbal, physical or psychological harassment or ill-treatment

WORKING HOURS
To expect working hours in a decent manner based on applicable laws and obligations, to ensure that overtime working times comply with legal deadlines and SA8000:2014 standards.

FEES AND PAYMENTS
To make regular and overtime payments determined by the laws and collective bargaining agreement, not to employ workers below the minimum wage, to provide social assistance to the employees as determined in the collective bargaining agreement,

ENVIRONMENTAL PROTECTION
To comply with the current environmental legislation, to prevent and reduce environmental pollution at its source based on environmental dimensions and impact assessment, to reduce CO2 emissions from production and services, to use energy, water and other natural resources efficiently as a result of our continuous improvement efforts, by applying environmentally friendly policies and standards as Teksim Tekstil. to minimize our impact on the environment,

RELATIONS WITH SUPPLIERS AND CASTING IMPACT
To measure the social compliance capacities of the suppliers from which the product or service is purchased, to monitor the results with action plans and to increase the social compliance levels gradually,

ETHICAL BUSINESS BEHAVIOR
Not to tolerate corruption, fraud and bribery in any way,

MANAGEMENT SYSTEM
It undertakes to carry out, maintain and continuously improve social compliance, occupational health and safety and environmental management activities under a management system that complies with applicable laws and regulations, ILO conventions and voluntarily implemented SA8000: 2014 management system standard.